Ons Privacy Beleid

Laatste update: 13/11/2020

Beheerder en eigenaar van deze webwinkel: Automaticals Consulting bvba, Pareloesterlaan 25, 8400 Oostende. Ondernemingsnummer 0867.277.295

De opgelagen gegevens

Automaticals Consulting verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt:

 • Identificatie-, contact- en betalingsgegevens: Automaticals Consulting verwerkt de identificatie- en contactgegevens die je opgeeft wanneer je je registreert voor een account of een promotionele actie De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, facturatie- en betalingsgegevens. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft omdat wij anders niet in staat zijn om de diensten (in optimale omstandigheden) aan je te leveren.
 • Gebruiksgegevens: Wanneer je ingelogd bent, verzamelen we gegevens over je gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld welke producten u bij ons heeft aangekocht. Wanneer het hierbij gaat over gegevens die op je toestel opgeslagen en opgehaald worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen. 
 • Communicatievoorkeuren: We verzamelen ook informatie over je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe (via e-mail, push notifications, per post of telefonisch). Deze voorkeuren deel je rechtstreeks aan ons mee tijdens registratieprocedures of via je accountinstellingen, of onrechtstreeks via de Bel-me-niet-meer-lijst en de Robinson List (zie sectie 8 hieronder).
 • Andere gegevens die je zelf meedeelt: Wij verwerken tevens de informatie die we verkrijgen wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bv. via telefoon, onze chatbox of via social media). 

De verwerking van uw gegevens

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract met jou (bv. verstrekken van informatie aan jou, het leveren van onze producten en diensten, facturatie, etc.);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.); en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing en reclame voor onze diensten).
 • Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Concreet verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen: Wanneer je nog geen klant bent en je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten, dan hebben we in ieder geval je contactgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze (precontractuele) fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien. Wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden of van onze diensten gebruik te maken, dien je voor het beheer van onze contractuele relatie een aantal persoonsgegevens mee te delen om een account aan te maken. 
 • Om ons contract met jou uit te voeren en onze diensten te kunnen verlenen: We gebruiken gegevens voor het leveren van onze diensten en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of om je meer informatie te verstrekken over de diensten. Deze gegevens worden ook gebruikt voor facturatie- en betalingsdoeleinden.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: We kunnen gebruikmaken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van jouw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met jou (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van jou of het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst. 
 • Om je gepersonaliseerde content aan te bieden: Wanneer je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kunnen we op basis van je gebruik van onze diensten en je persoonsgegevens ook de inhoud van onze diensten zo relevant mogelijk maken voor jou. De videocontent die je aanbevolen wordt op één van onze websites is steeds gepersonaliseerd, onafhankelijk van je cookie instellingen.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: Automaticals Consulting kan je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Om wet- en regelgeving na te leven: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die Automaticals Consulting dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. Automaticals Consulting kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden: Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige Diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Duur van het bijhouden van gegevens

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang je klant bent of een account hebt bij ons. Wanneer je geen actieve klantrelatie meer hebt met ons of je account niet meer gebruikt, houden we je persoonsgegevens nog 2 jaar in onze systemen, voor het geval je toch nog terug actief wordt of opnieuw klant wordt. We gebruiken je gegevens gedurende die periode ook nog voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld om je een aanbod te sturen om je abonnement te vernieuwen, tenzij je reeds eerder aangaf geen nieuwsbrief te willen ontvangen.

Na afloop van die periode van 2 jaar, wordt je account afgesloten en worden alle eraan gekoppelde gegevens verwijderd. Enkel indien je met ons een betalende klantrelatie had, archiveren we je identificatie-, contact- en betalingsgegevens. Deze gegevens worden in dat geval tot 10 jaar na je laatste betaling bijgehouden met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.

Het delen van gegevens

Automaticals Consulting bvba verbindt zich ertoe je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven te verkopen of door te geven. Automaticals Consulting zal ook niet toestaan aan derde partijen  om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:

Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers  creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken,  schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie.

In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.

Commerciële partners: Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie kunnen je gegevens gedeeld worden met de commerciële partner waarmee de actie in kwestie opgezet werd. Over welke partner het gaat, staat steeds duidelijk vermeld in een disclaimer op het deelnameformulier. Wij verkopen in geen geval je persoonsgegevens aan derden.

Overheden: Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van Automaticals Consulting te beschermen, waaronder de handhaving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.

Zakelijke overdrachten: Automaticals Consulting behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. Automaticals Consulting doet niet aan dit soort besluitvorming.

Uw rechten

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij DPG Media kan uitoefenen:

 • Recht van inzage

Je hebt het recht om van Automaticals Consulting bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek.

 • Recht op rectificatie

Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Indien het gaat over je identificatie-, contact- of betalingsgegevens, kan je deze gegevens zelf aanpassen in je account of profiel. Alle andere aanvragen tot rechtzetting kan je ons bezorgen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek..

 • Recht op het wissen van uw gegevens

Je hebt het recht om het wissen van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek.

 • Recht op beperking

Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machine-leesbare vorm. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek.

 • Recht van bezwaar

Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek.

 • Recht van bezwaar tegen direct marketing

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct marketing communicatie via je account instellingen en via de uitschrijflink in ontvangen berichten. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@automaticals.com met een duidelijke vermelding van uw verzoek.

Indien je van geen enkel bedrijf nog direct marketing via telefoon wil ontvangen, kan je je telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Om ook via de post van geen enkel bedrijf nog direct marketing te ontvangen, voeg je je gegevens toe aan de Robinson List (www.robinsonlist.be). Automaticals Consulting houdt steeds met beide lijsten rekening in haar direct marketing campagnes.

 • Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via je account instellingen of via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via info@automaticals.com (met een duidelijke vermelding van uw verzoek).

 • Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Aanpassen van privacy-beleid

Automaticals Consulting zal af en toe dit Privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan het Privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij u ook mee wat er precies gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

Vragen

Indien u nog vragen of opmerkingen zou hebben, kan u altijd contact opnemen via info@automaticals.com.